Om Samordningsförbundet Värend

Samordningsförbundet Värend vänder sig till arbetslösa personer mellan 16-64 år med prioritering för unga vuxna som står långt ifrån arbetsmarknaden och är motiverade till en förändring. Personerna ska få insatser från minst två av de samverkande myndigheterna. Samordningsförbundet kan om behov uppstår välja att prioritera speciella riskgrupper. Verksamheten inriktas till personer som befinner sig i en livssituation som gör att han/hon behöver extra stöd för att ta sig ut på eller förbereda sig inför arbetsmarknaden. Vi har ca 95 deltagare kontinuerligt inskrivna i vår verksamhet.

 

ÖVERGRIPANDE MÅL

De ingående parternas samverkan skall stödjas och förbättras. Samverkan mellan myndigheter ställer stora krav på de inblandade parterna och Samordningsförbundet har genom lagstiftningen och strukturen en unik möjlighet att sektorsövergripande samordna insatser som syftar till att individer uppnår eller förbättrar sin förmåga till eget arbete. 

  • Ge stöd och uppmuntran till idéer som kan formas till processer, där livsvillkoren för individen förbättras och där samverkan mellan myndigheterna fördjupas
  • Skapa arenor och mötesplatser, som gynnar kunskapsöverföring och möjliggör nya konstellationer att samverka i
  • Ta vara på kunskaper och erfarenheter samt absorbera goda exempel, metoder och arbetssätt in i de ordinarie verksamheterna

INRIKTNINGSMÅL 

  • att öka anställbarheten genom arbetslivsförberedande rehabilitering
  • att erbjuda kontinuerlig inskrivning i förbundets rehabiliterande insatser
 

KONTAKTA SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄREND

Om du är intresserad, ta kontakt med oss genom din handläggare/behandlare hos Alvesta kommun, Växjö kommun, Tingsryd kommun, Arbetsförmedlingen, Region Kronoberg eller Försäkringskassan.