Samsyn och samhandling

  • Processtid: 2019-01-01 - 2020-12-31
  • Processägare: Samtliga medlemsparter.
  • Processmedel: 1 035 000 kr
  • Styrgruppsmedlemmar: Representanter från samtliga medlemsparter

Processen Samsyn och Samhandling riktar sig till individer i yrkesförålder från 16-64 år med svårigheter eller misstanke om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Syftet med processen är att genom samverkan utveckla ett arbetssätt som ökar samsynen och samhandlingen och därmed förhindra att individer faller mellan stolarna.

Målet är att målgruppen ska uppnå eller förbättra sin förmåga till egenförsörjning.

Processens mål under perioden 171201-181231 var att kartlägga vilka insatser som finns riktade till målgruppen samt upplevelsen av hur de fungerar. Myndighetspersoner från alla medlemsparter samt individer som själva har tagit del av dessa insatser har intervjuats. Utifrån det har gemensamma svårigheter och förbättringsområden identifierats men också de framgångsfaktorer som är viktiga att bevara och utveckla.

Processen hade också som mål att utveckla Samordnad individuell plan, SIP, till en SamSIP. SamSIP ger Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samma rättighter och skyldighter i arbetet med SIP. Den lokala överenskommelsen undertecknades 181207 och sträcker sig fram till 201206. Läs mer om SamSIP här

Utifrån resultaten av processens första år beslutas om en förlängning. Målet med processverksamheten de kommande två åren är:

  • Befästa SamSIP som ett naturligt och kvalitativt verktyg hos Samordningsförbundet Värends medlemsparter
  • Finna effektiva arbetssätt riktade till personer med NP-svårigheter som inte kommer vara aktuella för en utredning
  • Att skapa en trygg och tydlig samverkansstruktur för övergången från skola till arbetsliv
  • Kartlägga möjligheterna att vidareutveckla redan samverkande väl fungerande verksamheter riktade till målgruppen

Läs mer om Ansökan om processmedel och Förstudien för processen. Läs också Ansökan om förlängning av processmedel

Har du frågor?

Besök: Kungsgatan 13 A
Telefon: 0733-28 80 17
E-post: info@sfvarend.se

insatskatalogen@sfvarend.se

Samordningsförbundet Värend

Processledare

Cecilia Örbäck Tiderman
0733- 28 80 13

Läs om utvecklingstrappan

Se och läs om vår utvecklingstrappa, klicka här!