Samsjuklighet och sysselsättning

 • Processtid: 2019-01-01 - 2020-12-31
 • Processägare: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Kronoberg och kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö.
 • Processmedel: 1 035 000
 • Styrgruppsmedlemmar: Representanter från samtliga medlemsparter
 • Dokument:

  Processbild Samsjuklighet och Sysselsättning

Processen Samsjuklighet och Sysselsättning riktar sig till personer med missbruksproblematik och samtidigt psykisk ohälsa (samsjuklighet) i ålder 18-64 år som ofta, av olika anledningar, har svårt att ta del av sedvanliga arbetsmarknadsåtgärder. 
 
Förstudien genomfördes under perioden 180305-181231. Syftet med förstudien var att hitta och identifiera goda exempel på modell, process eller verksamheter som på ett bättre sätt än vad som existerar idag, erbjuder målgruppen meningsfull sysselsättning i ett tidigt skede av sin rehabilitering.
Under förstudiens gång togs det fram tre olika exempel på verksamheter som skiljer sig åt i bakomliggande ideologier, organisationsformer, arbetsmetoder och arbetsmodeller. Variationen i de framtagna exemplen har varit inspirerande och givande i många avseende, dock har verksamheterna varit ej implementeringsbara i sin helhet, utan intresset fallit för vissa bitar hos de olika parterna. I den senare delen tog förstudien riktning i att beskriva och inventera de insatser som erbjuds målgruppen i nuläget hos respektive part. Detta genomfördes via intervjuer med verksamhetsnära yrkespersoner, både medarbetare och myndighetspersoner med ledande funktioner. 
 
Utifrån resultaten från förstudien, togs den 7 december 2018 beslut om förlängning av arbetet kring målgruppen i en process på två år. Processen kommer ha sin riktning i att
 1. specificera innehållet i stegförflyttningen i det identifierade glappen vid målgruppens övergång mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen. Förslaget innebär ett behov av standardisering, förtydligande och revidering av rutiner och riktlinjer inom respektive organisation i arbetet med personer med missbruksproblematik och psykisk ohälsa (samsjuklighet), samt fortsätta utforska det önskade läget hos respektive part
 2. skapa samsyn om problembilden. En ny samverkansarena skapas mellan verksamma hos alla parter för att hitta koordinerade aktiviteter som alla kan enas kring. Ökad information- och kunskapsspridning kring målgruppens problematik och befintliga insatser behöver genomföras för att aktörerna inte endast ska mötas i aktiviteterna, utan också i tankarna.
 3. göra en behovsanalys genom att ta del av personernas egna berättelser och upplevelser av det stöd och hjälp de har fått
 4. vidare undersöka möjligheter om alla parter har ett intresse och vilja att delta i någon mån vid ansökan om ekonomiska medel från Socialfonden för en ”lågtröskel” verksamhet. Detta förslag kräver vidare utredning av ägarskap för den nya verksamheten. 

Målet med processen är att 

 • identifiera orsaker och konsekvenser till behovet som uppstår hos de olika parterna
 • utveckla effektiva arbetssätt och finna strukturer vid övergångarna
 • skapa en större interaktion mellan verksamma kring målgruppen
 • förkorta ledtiden och tiden utan arbete för målgruppen
 • genom olika ekonomiska medel skapa en ”lågtröskel” verksamhet som erbjuder meningsfull sysselsättning i kombination med behandlings insatser för målgruppen under pågående rehabilitering genom kontinuerligt stöd och handledning av särskilt utbildad personal
 • utveckla och testa en ny modell och arbetssätt inom arbetslivsinriktad rehabilitering riktad till målgruppen dvs utforma en ny verksamhet enligt IPS-modell som ett arbetssätt starkt rekommenderat av Socialstyrelsen för målgruppen, men som ej finns eller har testats tidigare i länet av de samverkande parterna

Du hittar mer information om ansökan här och vill du läsa förstudienrapporten klicka här

Har du frågor?

Besök: Kungsgatan 13 A
Telefon: 0733-28 80 17
E-post: info@sfvarend.se

insatskatalogen@sfvarend.se

Samordningsförbundet Värend

Processledare

Aleksandra Karlsson
0733- 28 80 16

Läs om utvecklingstrappan

Se och läs om vår utvecklingstrappa, klicka här!