SamSIP - Samordnad individuell plan

  • Processtid: 2018-12-07 - 2020-12-06
  • Processägare: Samtliga medlemsparter

Personer som behöver stöd av flera olika myndigheter kan behöva en Samordnad Individuell Plan, SIP.  Den ger en överblick över livssituationen och ger bättre förutsättningar för myndigheter att samverka för att personen skall få rätt insats i rätt tid.

En SIP skall alltid utgå från individens behov och situation. Att upprätta en SIP är ett led i att verka för att personen får det stöd och insatser som denne behöver. Det är personens plan inte myndighetens. 

Planen beskriver insatser och ansvar. Den svarar också på frågan vem gör vad och när. I en SIP skall följande framgå:

  • Vilka insatser som behövs för att tillgodose personens behov
  • Vilka insatser respektive huvudman ansvarar för
  • Vilka åtgärder någon annan än kommun eller Region/Landstinget skall vidta
  • Vem av huvudmännen som skall ansvara för planen

SIP är reglerat i Socialtjänstlagen och Hälso- och Sjukvårdslagen och ger myndighetspersoner anställda i kommun och Region/Landsting möjligheter och skyldigheter i arbetet med SIP.  När samordningen kring en person brister och denne önskar en SIP skall den upprättas utan dröjsmål. Om du som myndighetsperson blir kallad till en SIP har du en skyldighet att deltaga.

SamSIP ger nu Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samma rättigheter och skyldigheter i arbetet med SIP. Den regleras av en lokal överenskommelse som skrivits under av förbundets medlemsparter. Läs Den lokala överenskommelsen här

Samordningsförbundet Värend kommer erbjuda utbildning i SamSIP under våren. På den här sidan kommer också blanketter och annan information tillhandahållas. Du är också välkommen att kontakta Samordningsförbundet Värend om du har frågor. På denna sida kan du läsa mer om SIP www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/

Processledare

Cecilia Örbäck Tiderman
0733- 28 80 13

Har du frågor?

Besök: Kungsgatan 13 A
Telefon: 0733-28 80 17
E-post: info@sfvarend.se

insatskatalogen@sfvarend.se

Samordningsförbundet Värend

Läs om utvecklingstrappan

Se och läs om vår utvecklingstrappa, klicka här!