Verksamhet

Samordningsförbundet Värends basverksamhet - Finsam Aktiviteter, vänder sig till personer mellan 16-64 år, med prioritering för unga vuxna, som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå egen försörjning och är motiverade eller kan motiveras till den förändring, som krävs för detta.

Personerna ska vara aktuella på minst två av de samverkande myndigheterna. Samordningsförbundet kan om behov uppstår välja att prioritera speciella riskgrupper. Verksamheten inriktas till personer som befinner sig i en livssituation som gör att han/hon behöver fördjupat stöd och mer samordning för att ta sig ut på arbetsmarknaden eller börja studera.

Under hösten 2017 har styrelsen fattat beslut att avveckla basverksamheten med sista datum 31 augusti 2018.

Samordningsförbundet Värends processverksamhet - förbundet ska arbeta processinriktat genom att stötta medlemsparterna i samverkansinsatser. Syftet är att inom rehabiliteringsområdet skapa bättre möjligheter att samordna och prioritera gemensamma insatser och underlätta en effektiv resursanvändning för att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.