Samsjuklighet och sysselsättning

 • Processtid: 2019-01-01 - 2020-12-31
 • Processägare: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Kronoberg och kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö.
 • Processmedel: 1 035 000
 • Styrgruppsmedlemmar: Representanter från samtliga medlemsparter
 • Dokument:

  Processbild Samsjuklighet och Sysselsättning

Processen Samsjuklighet och Sysselsättning riktar sig till arbetssökande personer i ålder 16-64 med öppenvårdsinsatser inom missbruk- och beroendeproblematik i kombination med psykisk ohälsa.

Processen har som övergripande mål att genom samverkan utveckla och standardisera ett arbetssätt, en rutin eller riktlinjer för att öka samsynen vid övergångar mellan olika aktörer för personer som befinner sig i missbruk och psykisk ohälsa (samsjuklighet) och som har svårt, av olika anledningar, att ta del av sedvanliga arbetsmarknadsinsatser.

Under 2018 gjordes en förstudie för att hitta och identifiera goda exempel på modell, process eller verksamheter som på ett bättre sätt än vad som existerar idag, erbjuder målgruppen meningsfull sysselsättning i ett tidigt skede av rehabiliteringen.

Utifrån resultaten från förstudien, tog styrelsen beslut om att förlänga arbetet med målgruppen i processform under två år. Sedan 1 januari 2019 bedriver Samordningsförbundet Värend processen Samsjuklighet och Sysselsättning där alla medlemsparter Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Kronoberg och fem kommuner i länet (Alvesta, Uppvidinge, Tingsryd, Lessebo och Växjö) är delaktiga och beslutar om inriktningen på processen.

Processen har som målsättning att:

 • identifiera orsaker och konsekvenser till behovet som uppstår hos de olika parterna
 • utveckla effektiva arbetssätt och finna strukturer vid övergångarna
 • skapa en större interaktion mellan verksamma kring målgruppen
 • förkorta ledtiden och tiden utan arbete för målgruppen
 • skapa en ”lågtröskel” verksamhet som erbjuder meningsfull sysselsättning i kombination med behandlingsinsatser för målgruppen under pågående rehabilitering genom kontinuerligt stöd och handledning av särskilt utbildad personal
 • utveckla och testa en ny modell och arbetssätt inom arbetslivsinriktad rehabilitering riktad till målgruppen dvs utforma en ny verksamhet enligt IPS-modell som ett arbetssätt starkt rekommenderat av Socialstyrelsen för målgruppen, men som ej finns eller har testats tidigare i länet av de samverkande parterna

Under processens första år har genomförts en rad aktiviteter, främst utifrån Tjänstedesignmetodiken (metod för att ta fram eller förbättra tjänster som möter användarens behov). Vi har haft kortare workshops med medarbetare inom missbruksvård i Alvesta kommun och förmedlare från Arbetsförmedlingen, vid ett tillfälle med medarbetare inom Integrerad mottagning och vid ett annat med representanter från föreningen Attention. För att hitta nya former till finansiering av insatser för målgruppen har vi haft återkommande träffar med Projektkontoret i Kronobergs län om nytt ESF-projekt. Flertal personer med missbruksproblematik och psykisk ohälsa har intervjuats för att komma åt kunskapen och insikter kring målgruppens behöv, samt definiera hur myndigheterna ska kunna möta dessa behov och hitta lösningar som förbättrar. Ett annat exempel är referensgruppen som skapades i syfte att huvudmännen för processen får ett samsyn kring denna målgrupp. I uppdraget har referensgruppen påbörjat att ta fram olika förslag och idéer på motivationshöjande insatser för målgrupen som anses vara avgörande i resan till missbruks- och drogfritt liv.

Vill du veta mer om hur vi har jobbat med varje enskilt delmålsområde under föregående år så kan du läsa genom att klicka här. Mer information om ansökan till processen hittar du här och vill du läsa förstudienrapporten klicka här

Har du frågor?

Besök: Kungsgatan 13 A
Telefon: 0733-28 80 17
E-post: info@sfvarend.se

insatskatalogen@sfvarend.se

Samordningsförbundet Värend

Processledare

Aleksandra Karlsson
0733- 28 80 16

Läs om utvecklingstrappan

Se och läs om vår utvecklingstrappa, klicka här!