SamSIP - Samordnad individuell plan

Personer som behöver stöd av flera olika myndigheter kan behöva en Samordnad Individuell Plan, SIP.  Den ger en överblick över livssituationen och ger bättre förutsättningar för myndigheter att samverka för att personen skall få rätt insats i rätt tid.

En SIP skall alltid utgå från individens behov och situation. Att upprätta en SIP är ett led i att verka för att personen får det stöd och insatser som denne behöver. Det är personens plan inte myndighetens. 

SIP är reglerat i Socialtjänstlagen och Hälso- och Sjukvårdslagen och ger myndighetspersoner anställda i kommun och Region möjligheter och skyldigheter i arbetet med SIP.  När samordningen kring en person brister och denne önskar en SIP skall den upprättas utan dröjsmål. Om du som myndighetsperson blir kallad till en SIP har du en skyldighet att deltaga.

SamSIP är en förlängning av SIP som ger även  Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samma rättigheter och skyldigheter i arbetet med SIP.  SamSIP är riktad till alla personer med behov av individuell samordning och processen skall verka för att den når alla de målgrupper som den omfattar.  Den regleras av en lokal överenskommelse som skrivits under av förbundets medlemsparter. Läs den lokala överenskommelsen här

SamSIP är sedan januari 2020 en egen process med mål att:

  • Befästa SamSIP som ett naturligt och kvalitativt verktyg hos Samordningsförbundet Värends medlemsparter 

SamSIP är individens möte och det är viktigt att ni inledningsvis upprättar ett samtycke gällande SamSIP. Det är också viktigt att tänka på syftet med mötet när du kallar till SamSIP.  Syftet skall tydligt framgå i kallelsen. På detta sätt säkerhetsställer du att rätt myndighetspersoner deltar i mötet samt att de är förberedda på de frågor som kommer beröras. Detta är blanketterna du behöver i ditt arbete. Om du klickar på dem så kommer du till ett redigerbart dokument. 

Om du upplever brister i arbetet med SamSIP, till exempel att någon myndighet inte kommer till kallat möte eller att fel dialoger förs vid mötet, så vill vi gärna ta del av detta genom en avvikelserapport. Syftet med avvikelsen är att utveckla och kvalitetssäkra SamSIP. Avvikelserapporten skickar du till info@sfvarend.se  Klicka här för att komma till avvikelserapporten.

Samordningsförbundet Värend erbjuder utbildning i SamSIP genom vår Samverkansutbildning. Har du ytterliga frågor angående SamSIP eller önskar mer information är du välkommen att kontakta Samordningsförbundet Värend.

På denna sida kan du läsa mer om SIP www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/

Har du frågor?

Besök: Kungsgatan 13 A
Telefon: 0733-28 80 17
E-post: info@sfvarend.se

insatskatalogen@sfvarend.se

Samordningsförbundet Värend

Processledare

 

Emma Krantz

0733- 28 80 17

Mejl

Läs om utvecklingstrappan

Se och läs om vår utvecklingstrappa, klicka här!