Insatskatalogen

  • Processtid: 2018-10-01 Tillsvidare
  • Processägare: Samtliga medlemsparter

Insatskatalogen är ett sökinstrument vars syfte är att effektivisera och rationalisera sökandet efter insatser för dem i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet. Katalogen kan användas som ett vardagsverktyg för myndighetspersonal men är även öppen för allmänheten och kan även användas av privatpersoner själva som vill söka efter lämpliga insatser och aktiviteter.

Katalogen innefattar olika insatser och verksamheter som drivs av såväl kommuner, landsting/region, arbetsförmedling som projekt finansierade av samordningsförbund och privata aktörer/civilsamhälle. Gemensamt för alla, som riktar sig till olika målgrupper och åldrar, är att de drivs av aktörer inom välfärden som sysslar med individinriktade arbetsmarknads-, rehabilitering-, inkluderings- och utbildningsåtgärder samt riktar sig till personer som står utanför arbetsmarknaden. Basen består av aktiviteter som alla syftar till att individen närmar sig, alternativt kommer i, arbete eller studier. Till detta har tillkommit övrigt stöd och service som omfattar stöttning inom andra områden som påverkar den enskildes livskvalitet och/eller förmåga att närma sig arbete eller studier, samt förebyggande åtgärder.

Katalogen ger den sökande ett relevant urval av insatser men kan inte fullt ut berätta vem som kan få ta del av insatsen, inte heller kan den berätta vilken insats som är "bäst" för just dig. Rådfråga därför din handläggare eller kontaktpersonen för insatsen för att få mer information om eventuell medverkan.

Gå direkt till katalogen här

Har du frågor?

Besök: Kungsgatan 13 A
Telefon: 0733-28 80 17
E-post: info@sfvarend.se

insatskatalogen@sfvarend.se

Samordningsförbundet Värend

Processledare

Vill du komma i kontakt med oss lokalt för att ändra någon insats eller lägga till en ny insats så mejla

insatskatalogen@sfvarend.se 

Läs om utvecklingstrappan

Se och läs om vår utvecklingstrappa, klicka här!