Sammansatt problematik i Kronobergs län (SpiK)

  • Processtid: 2020-08-03 - 2022-12-31
  • Processägare: Växjö kommun
  • Processmedel: 33 000 000
  • Styrgruppsmedlemmar: Styrelsegrupp Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg

​Samverkansprojektet Sammansatt problematik i Kronobergs län (SpiK) är ett projekt som drivs med stöd av medel från Europeiska socialfonden (ESF). Projektägare är förvaltningen för Arbete och välfärd i Växjö kommun. Samverkansparter i projektet är Alvesta, Uppvidinge, Lessebo, Tingsryd, Ljungby och Älmhult kommun samt Samordningsförbundet Värend, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Projektet riktar sig till kvinnor och män 18-64 år som har varit arbetssökande eller sjukskrivna en längre tid. Projktets mål är att ge stöd till dessa individer formad utifrån deras behov och på det sättet hjälpa de att komma närmare ett arbete eller studier. Projektet ska också jobba på att utveckla det regionala och lokala samverkan mellan samarbetspartnerna. 

Arbetsmetoderna och insatserna i projektet ska möta det faktiska behovet hos individerna snarare än att tillfredsställa organisatoriska behov. Projketet kommer grunda sitt arbete i användardriven utveckling (tjänstedesign) som handlar om att involvera användaren när man skapar nya eller ändrar i befintliga tjänster och insatser.  

Samordningsförbundet Värend har en drivande roll i projketet när det gäller utbidning, coachning och stöttning i Tjänstedesignsmetodiken. Metoden handlar om att involvera och utgå från användarens behov i alla steg, oavsett om det rör sig om en insats eller en organisation. Fokus ligger på att testa, ändra riktning vid behov, testa på nytt, för att i ett slutskede utforma långsiktiga lösningar för individerna som ska leda till självförsörjning. 

Projektets totala budget ligger på drygt 33 miljoner kronor där 15,5 miljoner är ekonomiskt stöd från Europeiska socialfonden. Resterande del av budgeten är medfinansiering i form av deltagartid, kompetens och arbetsinsatser från parterna i projektet.

Vill du läsa mer om projketet kan du klicka här 

Har du frågor?

Besök: Kungsgatan 13 A
Telefon: 0733-28 80 17
E-post: info@sfvarend.se

insatskatalogen@sfvarend.se

Samordningsförbundet Värend

Processledare

Aleksandra Karlsson, processledare 

0733- 28 80 16

Mail

Läs om utvecklingstrappan

Se och läs om vår utvecklingstrappa, klicka här!