Om Samordningsförbundet Värend

 

 
Vision

Förenkla processen för både individer och organisationer för att den enskilde människan ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete.

 

Värdergrund

Vår värdegrund bygger på fundamentala begrepp som samverkan, medmänsklighet och vilja. Dessa grundpelare formar vår syn på hur vi ska arbeta och interagera, både internt och externt.

 

Samverkan: Vi strävar efter att skapa en miljö där samverkan och samarbete är kärnan i allt vi gör. Vi tror på öppen kommunikation, delat ansvar och gemensamma mål. Genom aktivt inlyssnande och uppbyggande av ömsesidig tillit och förtroende skapar vi en trygg och positiv miljö. Vi är öppna för att förstå olika perspektiv och är dedikerade till ömsesidig respekt.

 

Medmänsklighet: Vi placerar individen i centrum av allt vi gör. Vår strävan är att skapa positiv påverkan och bidra till samhällets bästa. Vi är medvetna om vårt ansvar gentemot varandra och samhället, och vi arbetar för att främja välbefinnande och hållbarhet.

 

Vilja: Vi har viljan att göra skillnad och vårt arbete präglas av förståelse, ambition, och engagemang. Genom att vara lyhörda för nya idéer och möjligheter strävar vi efter att ständigt utvecklas och vara öppna för målgruppens behov.

 
 
Vilka

I samordningsförbundet Värend ingår förutom Arbetsförmedlning, Försäkringskassa och Region Kronoberg kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

 

Målgrupp

Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

 
Finsam

Finansiell samordning ersätter inte det arbete som myndigheterna ansvar för, utan ska bidra till att finansiera, stödja och utveckla den tvärsektoriella samverkan.

 

 

Har du frågor?

Besök: Arabygatan 82A, Växjö

Telefon: 073-328 80 17

E-post: info@sfvarend.se

 

Följ oss på 

       Utvecklingstrappan

                    Läs mer här