Våra samverkansinsatser

Finsamlagen

"Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i kraft (Finsam). Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region att samverka finansiellt genom att bilda samordningsförbund. I samordningsförbundet beslutar de fyra aktörerna hur samarbetet ska utformas utifrån lokala förutsättningar och behov.

Ett samordningsförbund kan ses som en struktur för att få samverkan mellan myndigheterna att fungera över tid. Det innebär att verksamheten inte enbart bedrivs i form av tillfälliga projekt utan mer som en ordinarie samverkansverksamhet.

Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.

Insatserna syftar ofta till att samlokalisera, utveckla gemensamma metoder och individanpassa insatser så att man når en ökad effektivitet.

Samordningsförbunden stödjer också aktivt aktiviteter som syftar till att få samarbetet mellan parterna att fungera mer effektivt."

 

Värend

Finsamlagen möjliggör en bredd av nya utvecklande arbetssätt, metoder, professioner, tjänster eller organisering av samverkande kompetenser. 

I nära samverkan med alla parterna ska förbundet på olika sätt arbeta för att långsiktiga processer för specifika prioriterade målgrupper startas, nära den ordinarie verksamheter hos myndigheterna.

Under hösten 2015 genomfördes en inventering hos parternas handläggare/behandlare. Man skulle då se vilka samverkansbehov man upplever i sitt dagliga arbete som är förenliga med Finsamlagens syfte. Inventeringen gav underlag för vilka samverkansbehov som är mest angelägna att starta förstudier för processer kring. 

 

Till vänster i menyn hittar ni de insatser som vi arbetar aktivt med idag. Där finns även tidigare insatser som har avslutats.