SamSIP

 

SIP

Personer som behöver stöd av flera olika myndigheter kan behöva en Samordnad Individuell Plan, SIP.  En SIP ska alltid upprättas tillsammans med den person som har behov av insatserna. Syftet med planen är att ge en helhetsbild över livssituationen och samtidigt ge bättre förutsättningar för myndigheter att samverka kring personens behov. Genom SIP tydliggörs roller och ansvarsfördelning, och vi kan säkerställa att personen får rätt insats i rätt tid. En SIP skall alltid utgå från individens behov och situation. Att upprätta en SIP är ett led i att verka för att personen får det stöd och insatser som den behöver.

SIP är reglerat i Socialtjänstlagen och Hälso- och Sjukvårdslagen och ger myndighetspersoner anställda i kommun och Region möjligheter och skyldigheter.  När samordningen kring en person brister och denne önskar en SIP skall den upprättas utan dröjsmål. Om du som myndighetsperson blir kallad till en SIP har du en skyldighet att delta.

 

Lokal överenskommelse -SamSIP

SamSIP är nu avslutad. Läs gärna återkopplingen om förlängning här

SamSIP är en förlängning av SIP som ger även Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samma rättigheter och skyldigheter i arbetet med SIP.  SamSIP är riktad till alla personer med behov av individuell samordning och processen skall verka för att den når alla de målgrupper som den omfattar.  Den regleras av en lokal överenskommelse som skrivits under av förbundets medlemsparter. Läs den lokala överenskommelsen här

 

 

 

Mål

SamSIP är sedan januari 2020 en egen process med mål att implementera SamSIP som ett naturligt och kvalitativt verktyg hos Samordningsförbundet Värends medlemsparter.

 

Blanketter

Detta är blanketterna du behöver i ditt arbete. Om du klickar på dem så kommer du till ett redigerbart dokument. 

 

 
Avvikelserapport

Om du upplever brister i arbetet med SamSIP, till exempel att någon myndighet inte kommer till kallat möte eller att fel dialoger förs vid mötet, så vill vi gärna ta del av detta genom en avvikelserapport. Syftet med avvikelsen är att utveckla och kvalitetssäkra arbetet med SamSIP.  

 Du skickar sedan avvikelserapporten till info@sfvarende.se 

 

Utbildning

Samordningsförbundet Värend erbjuder utbildning i SamSIP genom vår Samverkansutbildning. Skulle du eller din organisation vara intresserade av utbildning eller mer information. Kontakta gärna oss.

Här kan du ta del av bildspelet för utbildningen

 
Vill du utbilda i SIP?

Här kan du ta del av ett material vi har tagit fram tillsammans med Samordningsförbundet Västra Östergötland. Materialet är till för dig som vill utbilda i SIP och är en grund för att kunna utbilda vidare. 

 

Kontakt

Har du ytterliga frågor angående SamSIP eller önskar mer information är du välkommen att kontakta Samordningsförbundet Värend.

 

Processledare: Emma Krantz

Telefon: 073- 328 80 17

E-post: emma.krantz@sfvarend.se

 

Länkar

Här kan du läsa mer om SIP: