Samsyn och samhandling

  • Processtid: 2019-01-01 - 2020-12-31
  • Processägare: Samtliga medlemsparter.
  • Processmedel: 1 035 000 kr
  • Styrgruppsmedlemmar: Representanter från samtliga medlemsparter

 

Processen Samsyn och Samhandling riktar sig till individer i yrkesförålder från 16-64 år med svårigheter eller misstanke om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Syftet med processen är att genom samverkan utveckla ett arbetssätt som ökar samsynen och samhandlingen och därmed förhindra att individer faller mellan stolarna.

Målet är att målgruppen ska uppnå eller förbättra sin förmåga till egenförsörjning.

Processens mål under perioden 171201-181231 var att kartlägga vilka insatser som finns riktade till målgruppen samt upplevelsen av hur de fungerar. Myndighetspersoner från alla medlemsparter samt individer som själva har tagit del av dessa insatser har intervjuats. Utifrån det har gemensamma svårigheter och förbättringsområden identifierats men också de framgångsfaktorer som är viktiga att bevara och utveckla.

Utifrån resultaten av processens första år beslutas om en förlängning. Målet med processverksamheten de kommande två åren är:

  • Finna effektiva arbetssätt riktade till personer med NP-svårigheter som inte kommer vara aktuella för en utredning
  • Att skapa en trygg och tydlig samverkansstruktur för övergången från skola till arbetsliv

Samordningsförbundet Värend har tillsammans med Sunnerbo Samordingsförbund under 2019 varit sammankallande för de myndighetspersoner som arbetar med kommunernas aktivitetsansvar, KAA. Detta arbete kommer fortsätta under 2020 och syftar till att finna en länsövergripande process för elever som skrivs ut ur gymnasieskolan och omfattas av KAA. Detta arbete sker tillsammans med Region Kronoberg och gymnasieskolan. KAAnätverket fungerar också som ett forum för kompetensöverföring och en plattform för att möta andra samhällsaktörer som kommer i kontakt med de ungdomar som omfattas av KAA.

Tillsammans med Samordningsförbundet Värends referensgrupp pågår också ett arbete med att finna fungerande arbetssätt/metoder för att underlätta målgruppens kommunikation med myndigheter. I detta arbete används Tjänstedesignsmetodiken som innebär att det är målgruppens upplevelser som styr utformningen av det nya framtida arbetsättet.  

Läs mer om Ansökan om processmedel och Förstudien för processen. Läs också Ansökan om förlängning av processmedel