Pilotprojekt Samverkansteam Värend

 
 

Samverkansteam Värend är ett pilotprojekt som finansieras av Samordningsförbundet Värend. Deltar gör Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Alvesta kommun.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Kronoberg är samverkande parter genom att bland annat delta i utbildningssatsningar.

Pilotprojektet vill testa två metoder parallellt i syfte att effektivisera vägen till självförsörjning för personer med ohälsa och/eller funktionsnedsättning. Den ena metoden är operativ och innebär ett direkt arbete med målgruppen genom lokala koordinatorer. Koordinatorerna rustas i sin kompetens genom återkommande utbildningsinsatser från Samordningsförbundet Värends medlemmar för att ge dem verktyg som bidrar till effektiva planeringar för projektets deltagare. Den andra metoden handlar om processutveckling; att genom att rapportera avvikelser för deltagare i projektet möjliggöra en bättre samverkan inom och mellan kommunerna, myndigheterna och vården

 

Mål

Målet med projektet är att deltagarna ska komma närmare självförsörjning och att målgruppens process i stort effektiviseras genom förstärkt samverkan och kompetensutveckling.

Ett långsiktigt mål är att medlemmarna i Samordningsförbundet Värend utifrån ett större kunskapsunderlag ska kunna genomföra förändringar i strukturer inom och mellan organisationerna

 

För vem?

Projektets målgrupp är personer i åldern 18-67 med olika typer av ohälsa (fysisk, psykisk, social) som behöver stöd i sin rehabiliteringsprocess och som inte redan har en pågående, aktiv och framåtsyftande planering eller insats. Personer med pågående missbruk ingår i nuläget inte i målgruppen.

Alla kommuninvånare som passar in i ovanstående beskrivning är välkomna att kontakta projektet för mer information och eventuellt deltagande, så även tjänstepersoner som träffar målgruppen efter samtycke från individen. Deltagandet är frivillig sett från projektets sida.

 
Forskning

Projektet följs och utvärderas löpande av forskare från Institutionen för socialt arbete och från Institutionen för nationalekonomi och statistik på Linnéuniversitetet.

Den ena forskargruppen kommer att ge en samlad bild av projektets olika delar som exempelvis innebörden av olika aktörers roller och samverkansprocesser ur flera perspektiv. De kommer att undersöka hur deltagarna i projektet upplever stödet från koordinatorn, men även myndigheternas olika positioner och handlande. Tanken är att denna forskning ska ge stöd för att fortsätta utveckla arbetssätt och metoder och ge kunskap om samordnat stöd i rehabilitering mot arbete eller annan ersättning.

Den andra forskargruppen kommer att undersöka effekterna av pilotprojektet genom att samla in data och information från myndigheterna. Det innebär att individer med ohälsa som deltar i projektet jämförs med en kontrollgrupp, dvs. personer som har hälsoproblem men som inte har fått tillgång till stöd från projektet. Forskarna kommer på detta vis att jämföra de två grupperna genom att analysera registeruppgifter. Uppgifterna som forskaren får tillgång till kan exempelvis vara hur många kontakter deltagaren har med vården eller vilka insatser och ekonomisk ersättning man har fått från myndigheterna och kommunen.

 

Metoder

 

Kontakt

Har du ytterliga frågor angående Samverkansteam Värend eller önskar mer information är du välkommen att kontakta Samordningsförbundet Värend.

 

Projektledare: Elise Lindhe

Telefon: 0733-288018

E-post: elise.lindhe@sfvarend.se