Samverkansteam Värend

 
Samverkansteam Värend

Samverkansteam Värend är ett pilotprojekt som finansieras av samordningsförbundet Värend. Deltar gör Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö kommuner.
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Kronoberg är samverkande parter genom att bland annat delta i utbildningssatsningar.

Pilotprojektet vill testa två metoder parallellt. Den ena är operativ och innebär ett direkt arbete med målgruppen genom lokala koordinatorer. Den andra innefattar återkommande utbildningsinsatser från Samordningsförbundet Värends medlemmar. Detta för att ge projektgruppen kompetensutveckling som gör det möjligt att hitta de lämpligaste vägarna i individärendena.

 
Mål
Målet med projektet är att deltagarna ska komma närmare egenförsörjning och att målgruppens process att bli självförsörjande effektiviseras genom förstärkt samverkan och kompetensutveckling för de lokala koordinatorerna.
Ett långsiktigt mål är att medlemmarna i Samordningsförbundet Värend utifrån ett större kunskapsunderlag ska kunna genomföra förändringar i strukturer inom och mellan organisationerna.
 
För vem?
Projektets målgrupp är personer med olika typer av ohälsa (fysisk, psykisk, social) som behöver stöd i sin rehabiliteringsprocess och som inte har en pågående, aktiv och framåtsyftande planering eller insats. Personer med pågående missbruk ingår inte i målgruppen.
På grund av den forskning som är knuten till projektet så utgörs deltagarna främst av ett slumpmässigt urval av individer i målgruppen, som finns hos ekonomiskt bistånd i kommunerna. Utvalda individer kommer att kontaktas och erbjudas en plats i projektet. Deltagandet är frivillig sett från projektets sida.
 
Forskning

Projektet följs och utvärderas av forskare från Institutionen för socialt arbete och Institutionen för nationalekonomi och statistik på Linnéuniversitetet. Det är två forskargrupper som kommer att följa projektet för att utvärdera dess genomförande och konsekvenser för projektets deltagare och kontrollgrupp.

Den ena forskargruppen kommer att ge en samlad bild av projektets olika delar som exempelvis innebörden av olika aktörers roller och samverkansprocesser ur flera perspektiv. De kommer att undersöka hur deltagarna i projektet upplever stödet från koordinatorn, men även myndigheternas olika positioner och handlande. Tanken är att denna forskning ska ge stöd för att fortsätta utveckla arbetssätt och metoder och ge kunskap om samordnat stöd i rehabilitering mot arbete eller annan ersättning. 

Den andra forskargruppen kommer att undersöka effekterna av pilotprojektet genom att samla in data och information från myndigheterna. Det innebär att individer med ohälsa som deltar i projektet jämförs med en kontrollgrupp, dvs. personer som har hälsoproblem men som inte har fått tillgång till stöd från en koordinator. Forskaren kommer på detta vis jämföra de två gruppernas hälsa och hur nära de står arbetsmarknaden. Detta görs genom att analysera registeruppgifter om projektets deltagare och kontrollgrupp från hemkommunen, Region Kronoberg, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Uppgifterna som forskaren får tillgång till kan exempelvis vara hur många kontakter deltagaren har med vården eller vilka insatser och ekonomisk ersättning man har fått från myndigheterna och kommunen. 

 

Kontakt

Har du ytterliga frågor angående Samverkansteam Värend eller önskar mer information är du välkommen att kontakta Samordningsförbundet Värend.

 

Projektledare: Elise Lindhe

Telefon: 076-855 38 92

E-post: elise.lindhe@sfvarend.se
 
      

Har du frågor?

Besök: Storgatan 83, Växjö

Telefon: 073-328 80 17

E-post: info@sfvarend.se

 

Följ oss på 

Processledare

 

Projektledare: Elise Lindhe

Telefon: 076-855 38 92

E-post: elise.lindhe@sfvarend.se

       Utvecklingstrappan

                    Läs mer här