Samverkansteam Värend

  • Processtid: 2022-10-01 Tillsvidare
  • Processägare: Tingsryd kommun, Lessebo kommun, Uppvidinge kommun, Växjö kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Kronoberg
 
Samverkansteam Värend
Projektet är till för att utveckla samverkansteam där representanter från förbundets medlemmar samverkar runt individer med stort behov av koordinering och stöd. Samverkansteamet kommer arbeta utifrån två metoder; konsultationsteam samt koordinerande stöd.
Kommunens representant arbetar direkt med utvalda individer från målgruppen och ger
ett koordinerande stöd. Detta innebär att driva individärendet framåt, tillsammans med
individen. Det innebär exempelvis arbetsprövning, utredning, kontakt med vården, eller
andra insatser som bidrar till individens rehabiliteringsprocess. Koordinatorn är spindeln
i nätet.

 

Konsultativt team
Det konsultativa teamet har till uppgift att med hjälp av varandras kompetens, kunskap
och kontakter, planera och följa upp individärenden. Med jämna mellanrum sker
kompetensutveckling mellan parterna, till exempel genom att uppdatera varandra om
förändrade regelverk, arbetssätt och lokala förutsättningar.
 
Mål
Syftet är att individer med en sammansatt hälsoproblematik eller funktionsnedsättning genom befintliga insatser inom organisationerna ska komma vidare i sin rehabilitering och komma närmare arbetsmarknaden. Individer med en sammansatt problematik ska få ett utökat och samordnat stöd i sin rehabilitering mot arbete eller annan ersättning.

 

Kontakt
Processledares kontaktuppgifter kommer läggas upp när denne är på plats.